چهل سال از اختراع موس می گذرد. موس در سال 1968توسط Douglas Engelbart ابداع شد.   

همانطور که در تصویر زیر می بینید اولین موس تخته ای بود!!! 

 

Mouse Turns 40