واو!!

كلیك كنید و متعجب شوید ....

http://www.neave.com/strobe/


در صفحه ای که باز میشه clcik me to get trippy  رو کلیک کنید و 30 ثانیه به مرکز تصویر خیره بشید و بعد به دستتون که روی موسه نگاه کنید!  

 واقعا جالبه  

*** باید flash player حتما نصب باشه تا بتونید تصویر رو ببینید ***

در صفحه ای که باز میشه clcik me to get trippy  رو کلیک کنید و 30 ثانیه به مرکز تصویر خیره بشید و بعد به دستتون که روی موسه نگاه کنید!  

 واقعا جالبه  

*** باید flash player حتما نصب باشه تا بتونید تصویر رو ببینید ***